Page content

Algemene Voorwaarden

Jolanda Linders

Les Royes

18310 Graçay

France

www.jolandalinders.com
info@jolandalinders.com
Tel. +33 6 36 47 79 04
KvK: FR 482 811 700

Algemene voorwaarden voor het leveren van producten en diensten door Jolanda Linders.

Jolanda Linders is ingeschreven in  het Franse register onder nummer FR 482 811 700, onder de naam Jolanda Linders,  en levert diensten en producten aan particulieren en bedrijven op het gebied van persoonlijke, spirituele en zakelijke ontwikkeling (coaching, therapie, online programma’s, workshops, trainingen en seminars).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Jolanda Linders en haar cliënt(en), en zijn een onverbrekelijk onderdeel van die overeenkomst.

Tarieven.
Tarieven worden duidelijk gecommuniceerd (online, op papier of mondeling), en betaling geschiedt bij reservering van de dienst of aanschaf van het product. BTW is niet van toepassing.

Geheimhouding.
Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Jolanda Linders en haar cliënt(en) plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Jolanda Linders respecteert de geheimhoudingsplicht en zal nooit enige mededeling doen aan andere partijen, over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Jolanda Linders draagt er tevens zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.

Inspanningsverplichting.
Jolanda Linders zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Jolanda Linders niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.

Aansprakelijkheid
.
Jolanda Linders is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of ziekte, noch voor schade aan eigendommen van cliënten, noch voor schade veroorzaakt door cliënten voortvloeiend uit of verband houdend met de consulten, masterclasses, workshops, trainingen of seminars.
Jolanda Linders is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect van de cliënt.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Jolanda Linders nimmer aansprakelijk.

Overmacht.
Jolanda Linders heeft het recht de overeengekomen consulten/workshops/trainingen/seminars op te schorten indien zij tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen omstandigheden welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, zoals ziekte. Indien nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Annuleringsvoorwaarden.
Jolanda Linders gaat er van uit dat cliënt een bewuste en weloverwogen keuze heeft gemaakt alvorens tot aanschaf of reservering over te gaan. Annuleren is derhalve niet mogelijk, er zal niet tot restitutie worden over gegaan.
Wanneer de cliënt onverhoopt met een noodsituatie te maken krijgt waardoor het hem onmogelijk wordt gemaakt om aanwezig te zijn, zal er naar een passende oplossing gezocht worden, hetzij door het plannen van een ander moment, hetzij door een (gedeeltelijke) restitutie.

Bijzondere bepalingen.
Jolanda Linders behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten.

De consulten/workshops/trainingen/seminars zijn nooit een vervanging voor behandeling door de arts. Cliënt dient te allen tijde de voorschriften van zijn arts te respecteren.

De informatie die u op www.jolandalinders.com aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Jolanda Linders kan echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is.